Krąg biblijny

Z inicjatywy ludzi dobrej woli spotykamy się w piątkowe wieczory, aby słuchać, rozważać i dzielić się Słowem Bożym. Jeśli choć trochę poruszyły cię powyższe słowa św. Hieronima, to zapraszamy serdecznie w każdy piątek o godz. 2000.

Lectio Divina – to lektura Słowa Bożego tak wspólnotowa jak i indywidualna

Lectio Divina to droga modlitwy zarówno indywidualnej jak i wspólnotowej, ktorej schemat składa się z pięciu następujących po sobie etapów, bez których „lectio divina” nie mogłaby zaistnieć:

Lectio Meditatio Contemplatio Oratio Actio

  1. Lectio (czytanie – słuchanie) 

Polega ono na wielokrotnym przeczytaniu wybranego wcześniej fragmentu tekstu biblijnego. Można czytać na głos lub w skupieniu. Zadaniem tego etapu jest odpowiedź na pytanie: Co mówi ten tekst? Czytamy z uwagą, probujemy wyobrazić sobie tę sytuację, zrozumieć kontekst historyczny i kulturowy. Dobrze jest móc zaznaczać w tekście to, co dla nas jest szczególnie ważne, czujemy, ze jakoś dotyka naszego życia.

  1. Meditatio (rozważanie)  – To szukanie odpowiedzi: Co mówi ten tekst do mnie? Wracamy do słów, które wcześniej zaznaczyliśmy, zapamiętaliśmy. Zauważamy, ze oprócz kontekstu historycznego Słowo Boże  zawiera przekaz, ktory jest skierowany do mnie – jest słowem bliskim mojemu  życiu. Ta częsc modlitwy angażuje nie tylko mysl, ale emocje, wyobraźnię, pamięć. Bóg dotyka naszego wnętrza – rodzi sie kolejny etap modlitwy:
  2. Contemplatio (trwanie w obecności)  „Jest to subtelne i głębokie zanurzenie w Bogu, moment, w którym znajdujemy się naprzeciw Tajemnicy. Tu często słowa milkną, a w sercu pojawia się głęboki pokój i doświadczenie Bożej obecności. To czas szczególnego działania Boga w moim sercu. […] Zaczynam szerzej otwierać serce na Boga i Jego działanie. To czas leczenia i uzdrawiania mojego serca, czas głębokiej radości i odpocznienia.”
  3. Oratio (modlitwa)  „Jeśli słowo Boże zostało przez nas przyjęte, to ono samo wzbudzi w nas modlitwę. Przyszło do nas, a teraz wraca do Boga w formie modlitwy […]. Zaleca się, aby w czasie oratio zstąpić do własnego serca, wsłuchać się w jego poruszenia i wyrażać je szczerze przed Bogiem, mówiąc Mu o przeżyciach, które zrodziło w nas słowo Boże. […] Można w tym czasie korzystać z tekstów modlitw liturgicznych lub innych.”
  4. Actio (działanie)  „Czytanie Biblii nie kończy się na modlitwie myślnej, czy wypowiadanej przez usta. Potrzeba jeszcze akcji, konkretnego działania, oto Słowa Pana: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21). Wprowadź Słowo w czyn i Nim żyj…”

Owoce modlitwy  „Ze spotkania z objawiającym się Bogiem w Biblii nikt nie wychodzi nieobdarowany. […] Czasem po takiej lekturze Pisma Świętego rodzi się okrzyk radości, podobnie jak w sercach uczniów idących do Emaus: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24, 32). Bywa i tak, jak z Mojżeszem, który zstępował z góry Synaj, nie wiedząc, że skóra na jego twarzy jaśniała na skutek rozmowy z Bogiem (Wj 34, 29). Tak dzieje się również z sercem każdego wierzącego. Lectio divina jako jedna z najstarszych metod czytania Pisma Świętego niech zatem pomaga nam w głębszym zaprzyjaźnieniu się z tą Świętą Księgą.”