Regulamin cmentarza parafialnego

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Górkach Wielkich

  1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzym – Kat. p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.
  2. Administratorem jest ks. Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub w porozumieniu z Radą Duszpasterską.
  3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
  4. Wszelkie prace budowlane przy grobach muszą być zgłoszone w kancelarii parafialnej i potrzebna jest pisemna zgoda na te prace dla wykonawcy. Nie wolno wykonawcy wchodzić z pracami na cmentarz bez takiego pozwolenia.
  5. Osoby które układają kostkę brukową obok grobu, muszą liczyć się z tym że przy kopaniu nowego grobu obok kostka ta może ulec częściowemu zniszczeniu. Ponowne ułożenie jej nie leży w obowiązku grabarza.
  6. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

          – zabieranie rośli, kwiatów, zniczy z cudzych grobów,

          – samowolne sadzenie drzew i krzewów,

          – samowolne stawianie ławeczek przy grobie, mogą być usunięte jeżeli utrudniają dostęp i poruszanie się po alejkach,

          – przebywanie osób w stanie nietrzeźwym lub picie alkoholu,

          – wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

          – wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora.

  1. Zaleca się aby nagrobki ubezpieczyć od kradzieży, zdarzeń losowych i aktów wandalizmu.
  2. Rodzina, która opłaca miejsce na cmentarzu nie nabiera praw własności co do miejsca grobu, lecz staje się czasowym dysponentem na okres 20 lat (otrzymuje pisemne potwierdzenie opłacenia grobu). Jeżeli po 20 latach nie dokona dalszego przedłużenia a grób nosi znamiona zaniedbanego to Administrator może potraktować to jako rezygnację z tego miejsca. Może ono zostać ponownie użyte jako nowe miejsce grzebalne.
  3. Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu.

10.Na terenie cmentarza zabrania się jakiejkolwiek działalności handlowej.

11.Odpady i śmieci należy składać do kontenerów. Zabrania się składania śmieci spoza cmentarza.

12.Prace przy nagrobkach należy tak wykonać, aby nie spowodować szkód na sąsiednich grobach. Zakład kamieniarski wraz z rodziną zmarłego odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonanych pracach.

13.Parafia Rzym – Kat. nie odpowiada za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu, oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

Rada Duszpasterska