Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą  wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków  oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa  Pana do godności sakramentu”
/KKK 1601/

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz. W czasie obrzędów zawierania sakramentu małżeństwa, nowożeńcy wyrażają zgodę poprzez trzykrotne „tak” na istotne dla ważności małżeństwa przymioty: wolność, płodność i nierozerwalność.

Wielkość sakramentu małżeństwa domaga się dobrego przygotowania do jego przyjęcia. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie (por. KKK 1362).

Dlatego też przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie w naszym Kościele obejmuje 3 etapy:

– przygotowanie dalsze, czyli przygotowanie realizowane w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych; spotkania z cyklu „O rozeznanie Powołania”
– przygotowanie bezpośrednie, czyli katechizacja przedślubna;

To ostatnie przygotowanie obejmuje:

– spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej;
– katechezę przedślubną
– spotkania w poradni rodzinnej;
– spowiedź przedślubną;

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej  na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej.

Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

– aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu;
– świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
– dowód osobisty;
– świadectwo nauki religii ostatnia klasa szkoły średniej
– zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim;
– zaświadczenie z USC O braku przeszkód w prawie Polskim do zawarcia małżeństwa (dokument ważny 3 miesiące bez niego nie wolno spisywać protokółu) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wywieszone zapowiedzi. Strona spoza parafii otrzyma dokument z prośbą o wywieszenie zapowiedzi w swej macierzystej parafii. Po ogłoszeniu zapowiedzi w parafii należy dostarczyć potwierdzenie do kancelarii parafialnej.

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.