Kategoria Sakramenty

Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/ Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca…

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z  Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób  jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary  słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/ W…

Eucharystia

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia  chrześcijańskiego” /KKK 1324/ Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad…

Sakrament pokuty i pojednania

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi  wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu  grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością,  przykładem i modlitwą” /KKK 1422/ Chrześcijaństwo zna rożne…

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół  poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął  i zbawił;  a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa,  przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/ Ewangelie świadczą…

Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w  Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/ Przez święcenia niektórzy chrześcijanie zostają ustanowieni świętymi szafarzami w imię Chrystusa i…

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą  wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków  oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa  Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/ Małżeństwo i…

Pogrzeb katolicki

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”. Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Jest o tym mocno…